Com inventem?

Desenvolupant una idea diferent o innovant. Es pot inventar unint, restant o multiplicant un o més elements o components d’un objecte o objectes. També modificant o simplificant les propietats dels mateixos, per millorar el producte o la seva estètica. També es pot arribar a inventar per casualitat o per error.

Unint dos o més components i assignant-los una nova funció. Per exemple, la unió d’un palet i un caramel va crear el Chupa Chups.

Restant un o més components del producte o servei. Per exemple, la llet desnatada (per una banda pots vendre la llet sense nata i aquesta la pots fer servir per altres productes) o serveis administratius telemàtics on no cal la presència contínua del personal per atendre consultes.

Multiplicant un (o una part) dels components. Per exemple, els multicines són vàries sales on només havia una.

Modificant característiques dels components, com seria el cas de samarretes que eliminen l’excès de suor, només canviant el tipus de teixit emprat. O millorant un producte previ, d’una navalla d’afaitar a les fulletes d’afaitar. O simplificant les característiques d’un producte, com passar de la pluma estilogràfica al bolígraf.

Per error es va inventar els post-it, ja que es basen en una cola que no pegava. També per casualitat, com va ser el cas de la Viagra, medicament per tractar la impotència, que va surgir quan es feia recerca sobre antiinflamatoris del sistema cardiovascular.¿Cómo inventamos?

Desarrollando una idea diferente o innovando. Se puede inventar uniendo, eliminando, multiplicando o dividiendo uno o más elementos o componentes de un objeto u objetos. También modificando o simplificando las propiedades de los mismos, para mejorar el producto o su estética. También se puede llegar a inventar por casualidad o por error.

Uniendo dos o más componentes y asignándoles una nueva función. Por ejemplo, la unión de un palo y un caramelo es el origen del Chupa-Chups.

Eliminando uno o más componentes del producto o servicio. Por ejemplo, la leche desnatada (por un lado puedes vender la leche sin nata y esta la puedes usar para otros productos) o servicios administrativos telemáticos donde no es necesaria la presencia continua del personal para atender consultas.

Multiplicando un (o una parte) de los componentes. Por ejemplo, los multicines son varias salas donde sólo había una.

Modificando características de los componentes, como sería el caso de camisetas que eliminan el exceso de sudor sólo cambiando el tipo de tejido utilizado. O mejorando un producto previo, como el paso de la navaja de afeitar a la cuchilla de afeitar. O simplificando las características de un producto, como pasar de la pluma estilográfica al bolígrafo.

Por error se inventó los post-it, ya que se basan en una cola que no pegaba. También por casualidad, como fue el caso de la Viagra, medicamento para tratar la impotencia, que surgió cuando se hacía investigación sobre antiinflamatorios del sistema cardiovascular.