Què patenten els nostres inventors?


Per què val la pena fer recerca? from ACCC on Vimeo.
Les patents constitueixen un indicador clau de la producció tecnològica d'un sistema de R+D+i. L'Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha realitzat una cerca exhaustiva de les sol·licituds de patents als territoris de llengua i cultura catalana presentades a l'Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en el període 2000-2008. S'han exclòs els models d'utilitat, així com les patents presentades a l'European Patent Office (EPO) i les correponents al Patent Cooperation Treaty (PCT). Anem a centrar-nos en el cas de Catalunya.

Les patents a Catalunya
Durant el període 2000-2008, a l’Estat espanyol s’han sol·licitat 20.186 patents, de les quals un 36% corresponen als territoris de llengua i cultura catalanes. En termes absoluts tots els territoris presenten una tendència de creixement moderat. Catalunya ha presentat 4.845 sol·licituds (un 24% del global estatal) i ha passat de 515 patents (any 2000) a 552 (2008), amb un nivell màxim l’any 2006 (569).


Tipus de sol·licitants

A Catalunya, les empreses ocupen la primera posició (57,5%), seguides dels sol·licitants particulars (31,5%). A força distància, se situen les universitats (7,8%), els instituts i centres de recerca (2,0%), i les altres entitats (1,2%). Per codis d’activitat econòmica de les empreses catalanes, ocupen les primeres posicions les indústries químiques i farmacèutiques i les de construcció de maquinària i equips mecànics, seguides de les empreses de comerç a l’engròs i les dedicades a altres activitats empresarials (consultoria, assessoria, màrqueting i publicitat, serveis tècnics i d’R+D, etc.).

Font: Observatori de la Recerca (OR-IEC)¿Qué patentan nuestros inventores?

Las patentes constituyen un indicador clave de la producción tecnológica de un sistema de I+D+i. El Observatorio de la Investigación (OR-IEC) ha realizado una búsqueda exhaustiva de las solicitudes de patentes en los territorios de lengua y cultura catalana presentadas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en el período 2000-2008. Se han excluido los modelos de utilidad, así como las patentes presentadas en el European Patent Office (EPO) y las correspondientes al Patente Cooperation Treaty (PCT). Vamos a centrarnos en el caso de Cataluña.

Las patentes en Cataluña

Durante el periodo 2000-2008, en España se han solicitado 20.186 patentes, de las cuales un 36% corresponden a los territorios de lengua y cultura catalanas. En términos absolutos todos los territorios presentan una tendencia de crecimiento moderado. Cataluña ha presentado 4.845 solicitudes (un 24% del global estatal) y ha pasado de 515 patentes (año 2000) a 552 (2008), con un nivel máximo en 2006 (569).

Tipo de solicitantes

En Cataluña, las empresas ocupan la primera posición (57,5%), seguidas de los solicitantes particulares (31,5%). A bastante distancia, se sitúan las universidades (7,8%), los institutos y centros de investigación (2,0%), y las otras entidades (1,2%). Para códigos de actividad económica de las empresas catalanas, ocupan las primeras posiciones las industrias químicas y farmacéuticas y las de construcción de maquinaria y equipos mecánicos, seguidas de las empresas de comercio al por mayor y las dedicadas a otras actividades empresariales (consultoría, asesoría, marketing y publicidad, servicios técnicos y de I+D, etc.).

Fuente: Observatori de la Recerca (OR-IEC)