Què és una patent?

Una patent és un conjunt de drets exclusius a l'inventor d'un nou producte (material o immaterial) susceptible de ser explotat industrialment durant un espai limitat de temps. El titular de la patent és l'únic que pot fer ús de la tecnologia reivindicada o autoritzar a tercers a implementar-la sota les condicions que el titular fixi. Les patents són atorgades pels Estats per un temps limitat, que actualment és de vint anys. Després de la seva caducitat qualsevol persona pot fer ús aquesta tecnologia sense la necessitat del consentiment del titular i la invenció, per tant, passa al domini públic. La patent rendibilitza els recursos invertits en la recerca, ja que fomenta l’explotació industrial i la transferència tecnològica.


Què és un invent?

Un invent és un objecte, tècnica o procediment amb característiques innovadores. Es pot concedir protecció legal a una invenció a través d'una patent a aquells invents nous i no obvis.

Què motiva la invenció?

Per una part l’altruisme, unit a la inquietud científica que persegueix milllorar la societat creant un invent. Per altra part, hi ha un interés de comercialitzar per obtenir uns rendiments econòmics.


¿Qué es una patente?

Una patente es un conjunto de derechos exclusivos al inventor de un nuevo producto (material o inmaterial) susceptible de ser explotado industrialmente durante un espacio limitado de tiempo. El titular de la patente es el único que puede hacer uso de la tecnología reivindicada o autorizar a terceros a implementarla bajo las condiciones que el titular fije. Las patentes son otorgadas por los Estados por un tiempo limitado, que actualmente es de veinte años. Después de su caducidad cualquier persona puede hacer uso esta tecnología sin la necesidad del consentimiento del titular y la invención, por tanto, pasa al dominio público. La patente rentabiliza los recursos invertidos en la investigación, ya que fomenta la explotación industrial y la transferencia tecnológica.


¿Qué es un invento?

Un invento es un objeto, técnica o procedimiento con características innovadoras. Se puede conceder protección legal a una invención a través de una patente a aquellos inventos nuevos y no obvios.

¿Qué motiva la invención?

Por una parte el altruismo, unido a la inquietud científica que persigue mejorar la sociedad creando un invento. Por otra parte, hay un interés de comercializar para obtener unos rendimientos económicos.