dijous, 8 de març de 2012

Sistema universal de lectura remota de comptadors

Mètode i sistema universal i reconfigurable de lectura remota de comptadors o equips provistos d'indicadors visuals from ACCC on Vimeo.Any d’invenció: 2005
Inventors: A. Guerendiain, G. Alvarez, C. Amuchastegui, N. Ayuso, J. Pico, N. Benitez, J. Carabina, E. Pons, B. Martinez, D. Castells, M. Monton, L. Teres i J.L. Merino

Empreses: Servicios Informáticos Kifer, Universidad del País Vasco, Servicios del Txingudi, UAB i CSIC


Sistema electrònic per a la lectura remota de comptadors de fluids (típicament aigua, gas i electricitat) en una xarxa de comunicacions sense fils d’abast urbà i interconnectada a l’entorn de gestió de les companyies de serveis a través d’Internet.


Hi ha dues opcions de captura de la lectura del comptador: una capturant la imatge del display dels comptadors i l’altra basada en llegir els polsos electromagnètics associats al propi comptador. Un cop capturada la lectura, es processa per tal de comprimir la informació, així la seva transmissió en la xarxa de sensors sense fils tindrà la mínima durada possible.


D’aquesta manera, l’empresa de serveis pot disposar d’una millor informació pel que fa a l’anàlisi dels consums, detecció de fuites i alarmes, millor previsió i gestió de la demanda, anàlisi de pèrdues i rendiment global de la instal·lació, petició de lectura a una data concreta i facturació acurada segons les necessitats del client.


Per tant, permet disposar d’una major eficiència donada la seva capacitat de monitorització automàtica i continuada d

e la xarxa.Sistema universal de lectura remota de contadores


Año de invención: 2005

Inventores: A. Guerendiain, G. Alvarez, C. Amuchastegui, N. Ayuso, J. Pico, N. Benitez, J. Carabina, E. Pons, B. Martinez, D. Castells, M. Monton, L. Teres y J.L. Merino

Empresas: Servicios Informáticos Kifer, Universidad del País Vasco, Servicios del Txingudi, UAB y CSIC

Sistema electrónico para la lectura remota de

contadores de fluidos (típicamente agua, gas y electricidad) en una red de comunicaciones inalámbrica de alcance urbano e interconectada en el entorno de gestión de las compañías de servicios a través de Internet.


Hay dos opciones de captura de la lectura del contador: una que lee la imagen del display de los contadores y la otra basada en la lectura de los pulsos electromagnéticos asociados al propio contador. Una vez capturada la lectura, se procesa con el fin de comprimir la información, así como su transmisión a la red de sensores inalámbricos tendrá la mínima duración posible.


De esta manera, la empresa de servicios puede disponer de una mejor información en cuanto al análisis de los consumos, detección de fugas y alarmas, mejor previsión y gestión de la demanda, análisis de pérdidas y rendimiento global de la instalación, petición de lectura a una fecha concreta y facturación detallada según las necesidades del cliente.


Por lo tanto, permite disponer de una mayor eficiencia dada su capacidad de monitorización automática y continuada de la red.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada